ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ  

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ/ΣΤΟ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ

Τηλέφωνα ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ

Cookies