Πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ (για προμηθευτές)

Τρέχουσες Διακηρύξεις Διαγωνισμών Προμήθειας


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 24/11/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 για «ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ «ΑΥΓΗ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ» με αρ. διακ. 113Π(εξακις)/17

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2020-07-31 15:44:32


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 15/09/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 για «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΑΚΙ», με αρ. διακ. 12/20, για τις ανάγκες του Πα.Γ.Ν.Η., Προϋπολογισμού: Για ένα έτος: 2.500.000,00€ (δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Με δικαίωμα προαίρεσης 3μηνη μονομερή παράταση: 625.000,00€ (εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 9μηνη παράταση με τη σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου και απόφαση του Δ.Σ. του ΠΑ.Γ.Ν.Η.: 1.875.000,00€ (ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Συνολικού προϋπολογισμού (με την προαίρεση): 5.000.000,00€ (πέντε εκατομμύρια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2020-07-31 13:10:39


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 04/09/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 για Eπαναπροκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού άνω των ορίων (διεθνή) Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ», με αρ. διακ. 7ΔΙΣ/20, για τις ανάγκες του ΠαΓΝΗ. Ημ.Ανάρτησης:2020-07-22 16:28:36


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 04/09/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 για Eπαναπροκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού άνω των ορίων (διεθνή) Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ», με αρ. διακ. 5ΔΙΣ/20, για τις ανάγκες του ΠαΓΝΗ. Ημ.Ανάρτησης:2020-07-22 16:29:55


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 04/09/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 για Eπαναπροκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού άνω των ορίων (διεθνή) Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια «Προϊόντων Αρτοποιίας», με αρ. διακ. 2ΤΡΙΣ/20, για τις ανάγκες του ΠαΓΝΗ. Ημ.Ανάρτησης:2020-08-03 11:42:06


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 04/09/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 για Eπαναπροκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού κάτω των ορίων (τακτικού) Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ», με αρ. διακ. 8ΔΙΣ/20, για τις ανάγκες του ΠαΓΝΗ. Ημ.Ανάρτησης:2020-08-03 11:44:03


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 31/08/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 για «ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ», με αρ. διακ. 13/20

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2020-07-22 10:10:40


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 21/08/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 για προμήθεια «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ», με αρ. διακ. 14/20,

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2020-07-27 18:17:51


 • Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 21/08/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 για προμήθεια : ENOAOΡΤΙΚΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΑΡΘΗΚΑ (STENT) AYTOEKTEINOMENO AΠΟ DACRON ΜΕ ΓΥΜΝΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΕΩΣ 100ΜΜ, με αρ. διακ.97Π/20, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.765,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του ΚΑΕ 1311, για τις ανάγκες της ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΓΝΗ.

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2020-08-10 14:12:46


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 19/08/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 για ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ» (αντιδραστήρια για τον προσδιορισμό ανοσολογικών εξετάσεων με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναγκαίου για την διενέργεια αυτών), με αρ. διακ. 11/20, για τις ανάγκες του Πα.Γ.Ν.Η.,

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2020-07-14 14:59:23


 • Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 19/08/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 για προμήθεια: «ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κ/Χ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: A) OΞΥΓΟΝΟΤΗ, Β) ΣΕΤ ΣΩΛΗΝΩΝ, Γ) ΣΕΤ ΚΑΡΔΙΟΠΛΗΓΙΑΣ», με αρ. διακ. 96Π/20, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του ΚΑΕ 1311, για τις ανάγκες του ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΚΔΧ) του ΠΑΓΝΗ.

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2020-08-06 13:53:42


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 13/08/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13 για ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 1004/07-08-2020 ΑΔΑΜ: 20PROC007163823 για την επείγουσα προμήθεια υγειονομικού υλικού για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τον κορωνοϊό, COVID-19 για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σε βάρος του ΚΑΕ 1311. Ημ.Ανάρτησης:2020-08-10 13:45:44

 • (ΠΡΟΣΟΧΗ:Έχει παρατηρηθεί πρόβλημα με αρχείο ΕΡΜΗΣ όταν κατεβαίνει από Internet Explorer-το αντιλαμβάνεται σαν .zip αντί για .hdb-, οπότε προτιμείστε firefox ή chrome)


  Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 12:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου , τηλ. 2810 392213, 2810 392692,2810 392476

  Cookies