Πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ (για προμηθευτές)

Τρέχουσες Διακηρύξεις Διαγωνισμών Προμήθειας


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 05/02/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 για προμήθεια «ΣΥΡΙΓΓΕΣ», με αρ. διακ. 27/20, για τις ανάγκες του Πα.Γ.Ν.Η., προϋπολογισμού: 90.000,00€ (ενενήντα χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb) Ημ.Ανάρτησης:2020-12-30 13:32:58


 • Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 03/02/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 για «ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ» , με αρ. διακ. 7Π/21

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2021-01-21 11:43:54


 • Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 02/02/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11 για «ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΙΑΣ» , με αρ. διακ. 6Π/21

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2021-01-18 09:58:19


 • Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 29/01/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 για «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ για απασχόληση σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «HEIR» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HORIZON 2020 (GA 883275) ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ «ΠΑΓΝΗ» ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ» με αρ. διακ. 5Π/21

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2021-01-19 14:08:05


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 28/01/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 για Υποέργο 1: «Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός Μαγνητικού Τομογράφου» της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5051258 και τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός Συστήματος Μαγνητικού Τομογράφου για τις ανάγκες λειτουργίας του Πα.Γ.Ν.Η.» ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» 2014-2020 με αρ. διακ. 1Ε/20 Ημ.Ανάρτησης:2020-12-18 15:26:09


 • Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 26/01/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 για «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΟ ΙΑΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «INTELLIoT» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HORIZON 2020 (GA 957218) ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ «ΠΑΓΝΗ» ΓΙΑ 7 + 26 =33 ΜΗΝΕΣ ( ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)» με αρ. διακ. 1Π/21

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2021-01-15 11:04:00


 • Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 26/01/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11 για «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΟ ΒΙΟΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «INTELLIoT» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HORIZON 2020 (GA 957218) ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ «ΠΑΓΝΗ» ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ ( ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)» με αρ. διακ. 2Π/21.

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2021-01-15 11:15:51

 • (ΠΡΟΣΟΧΗ:Έχει παρατηρηθεί πρόβλημα με αρχείο ΕΡΜΗΣ όταν κατεβαίνει από Internet Explorer-το αντιλαμβάνεται σαν .zip αντί για .hdb-, οπότε προτιμείστε firefox ή chrome)


  Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 12:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου , τηλ. 2810 392213, 2810 392692,2810 392476

  Cookies