Ανακοινώσεις Γρ.Προμηθειών

Οι ανακοινώσεις-προκηρύξεις του γραφείου προμηθειών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου θα αναρτώνται  πλέον στο site του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - (http://www.eprocurement.gov.gr, αριστερή στήλη  ΚΗΜΔΗΣ, Αναζήτηση με κωδικό φορέα 99222010 στην καρτέλα προκηρύξεις)(Εδώ)

Οι Διακηρύξεις Προμηθειών Τακτικών και Προχείρων θα αναρτούνται και στις Διακηρύξεις Προμηθειών

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Προϊσταμένη προμηθειών: 281340-2213
Τακτικοί διαγωνισμοί: 281340-2476, 2692, 2030
Συνοπτικοί διαγωνισμοί: 281340-2476, 2030
Απ΄ευθείας Αναθέσεις: 281340-2073 ,5272
Προμήθειες Τεχν.Υπηρεσίας- Βιοϊατρικής: 281340-2999

ΩΡΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 13:00-15:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ : ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 13:00-15:00

 


Τρέχουσες Ανακοινώσεις Γρ. Προμήθειας


Απόσυρση της Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών με μοναδικό κωδικό 21DIAB000017402 και τίτλο "Πα.Γ.Ν.Η.-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ"

Τρέχουσες Ανακοινώσεις Γρ. Προμήθειας


Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) έχουν αναρτηθεί για 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ οι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ για την προμήθεια του είδους «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» (CPV 33122000-1 Οφθαλμολογικός Εξοπλισμός) για την κάλυψη των αναγκών του Πα.Γ.Ν.Η. με ΑΔΑΜ:21DIAB000017402.Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς να υποβάλουν μόνο μέσω ΕΣΗΔΗΣ τα σχόλια τους επί των τεχνικών προδιαγραφών, εντός της οριζόμενης προθεσμίας.Για ενδεχόμενες διευκρινήσεις, επικοινωνήστε με την αρμόδια υπάλληλο του Γραφείου Προμηθειών, κυρία Η. Τζιγκουνάκη, στο τηλέφωνο 2813-402999 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@pagni.gr


Cookies