ΠΟΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Σήμερα εφημερεύει το Βενιζέλειο
(από Παρασκευή, 19/08/2022 8:00πμ έως Σάββατο, 20/08/2022 8:00πμ)

useful information information: Ελληνικά English

Ανακοινώσεις Προμηθειών

Ανακοινώσεις Γρ.Προμηθειών

Οι ανακοινώσεις-προκηρύξεις του γραφείου προμηθειών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου θα αναρτώνται  πλέον στο site του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - (http://www.eprocurement.gov.gr, αριστερή στήλη  ΚΗΜΔΗΣ, Αναζήτηση με κωδικό φορέα 99222010 στην καρτέλα προκηρύξεις)(Εδώ)

Οι Διακηρύξεις Προμηθειών Τακτικών και Προχείρων θα αναρτούνται και στις Διακηρύξεις Προμηθειών

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Προϊσταμένη προμηθειών: 281340-2213
Τακτικοί διαγωνισμοί: 281340-2476, 2692, 2030
Συνοπτικοί διαγωνισμοί: 281340-2476, 2030
Απ΄ευθείας Αναθέσεις: 281340-2073 ,5272
Προμήθειες Τεχν.Υπηρεσίας- Βιοϊατρικής: 281340-2999

ΩΡΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 13:00-15:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ : ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 13:00-15:00

 


Τρέχουσες Ανακοινώσεις Γρ. Προμήθειας


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΜΕ ΑΡ. Δ/ΞΗΣ 36/21 ΚΑΙ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 167329

Τρέχουσες Ανακοινώσεις Γρ. Προμήθειας


Aναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου άνω των ορίων διαγωνισμού με αριθμ. διακ. 26/21 και αριθμ. ΕΣΗΔΗΣ 154570 για την προμήθεια ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ

Τρέχουσες Ανακοινώσεις Γρ. Προμήθειας


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) έχουν αναρτηθεί για ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ οι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ για την προμήθεια του είδους «ΔΙΑΚΑΘΕΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΟΡΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ» (CPV 33182220-7 Καρδιακές Βαλβίδες) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, με σκοπό τη δημοσίευση Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την κάλυψη των αναγκών του Πα.Γ.Ν.Η. με ΑΔΑΜ: 22DIAB000024873

Τρέχουσες Ανακοινώσεις Γρ. Προμήθειας


ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 28/20. ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 142670


Cookies