Ανακοινώσεις Γρ.Προμηθειών

Οι ανακοινώσεις-προκηρύξεις του γραφείου προμηθειών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου θα αναρτώνται  πλέον στο site του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - (http://www.eprocurement.gov.gr, αριστερή στήλη  ΚΗΜΔΗΣ, Αναζήτηση με κωδικό φορέα 99222010 στην καρτέλα προκηρύξεις)(Εδώ)

Οι Διακηρύξεις Προμηθειών Τακτικών και Προχείρων θα αναρτούνται και στις Διακηρύξεις Προμηθειών

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Προϊσταμένη προμηθειών: 281340-2213
Τακτικοί διαγωνισμοί: 281340-2476, 2692, 2030
Συνοπτικοί διαγωνισμοί: 281340-2476, 2030
Απ΄ευθείας Αναθέσεις: 281340-2073 ,5272
Προμήθειες Τεχν.Υπηρεσίας- Βιοϊατρικής: 281340-2999

ΩΡΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 13:00-15:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ : ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 13:00-15:00

 


Τρέχουσες Ανακοινώσεις Γρ. Προμήθειας


Αναστολή διαγωνιστικής διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού άνω των ορίων (Διεθνούς) Δημοσίου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», με αρ. διακ. 3/21, αρ. ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 135688 για τις ανάγκες λειτουργίας του Πα.Γ.Ν.Η. μέχρι να δημοσιευθεί οριστική απόφαση επί της ΑΚ 87/28-10-2021 αιτήσεως ακυρώσεως της αιτούσας, της οποίας δικάσιμος έχει ορισθεί η 16-12-2021.

Τρέχουσες Ανακοινώσεις Γρ. Προμήθειας


Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) έχουν αναρτηθεί για ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ οι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ για την προμήθεια του είδους «ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΔΟΣΗΣ (HDR)» (CPV 33151000-3) με ΑΔΑΜ:21DIAB000020691 με ημερομηνία έναρξης διαβούλευσης 18/11/2021 και ημερομηνία λήξης διαβούλευσης 03/12/2021

Τρέχουσες Ανακοινώσεις Γρ. Προμήθειας


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ» (CPV 38434500-1)


Cookies