ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΜΟΝΑΔΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ  

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ/ΣΤΟ ΜΟΝΑΔΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

Τηλέφωνα ΕΡΓ. ΚΛΙΝ. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

Cookies