ΠΟΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024
Σήμερα εφημερεύει το Βενιζέλειο
(από Τρίτη, 28/05/2024 8:00πμ έως
useful information information: Ελληνικά English

Διαιολογητικά Ειδικευομένων

Νέα ΠΑΓΝΗ

Δικαιολογητικά Ειδικευομένων

 1. Απόφαση τοποθέτησης - πρόσληψης και βεβαίωση κοινοποίησης διορισμού από το Ταχυδρομείο.
 2. Πιστοποιητικό γέννησης ή επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Αντίγραφο πτυχίου και επιπλέον:
  α) Βεβαίωση ΔΙΚΑTΣΑ, για όσους αποφοίτησαν από πανεπιστήμιο χώρας που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  β) Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι το πτυχίο χορηγήθηκε σύμφωνα με την οδηγία 75/362 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για όσους αποφοίτησαν από πανεπιστήμιο άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός Ελλάδας).
 4. Αντίγραφο άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
 5. Βεβαίωση εκπλήρωσης ή αναστολής της υπηρεσίας υπαίθρου, ή απαλλαγής από αυτήν.
 6. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου (γενικής χρήσης)
 7. Πιστοποιητικό υγείας (από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή)
 8. Βεβαίωση εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.
 9. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας στην ίδια ή σε άλλη ειδικότητα.
 10. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986), θεωρημένη από την Οικονομική Εφορία, στην οποία θα αναφέρεται: «δεν ασκώ ελεύθερο επάγγελμα ούτε κατέχω άλλη έμμισθη θέση».
 11. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) στην οποία θα αναφέρεται: «έχω την ελληνική ιθαγένεια, δεν έχω υποβάλλει άλλη αίτηση για ειδίκευση, δεν κατέχω άλλη έμμισθη θέση ή άλλη ειδικότητα, ούτε έχω συμπληρώσει χρόνο άσκησης για την απόκτηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας».
 12. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (τύπου Α), για τους άνδρες.
 13. Ληξιαρχικές πράξεις γάμου και γέννησης παιδιών, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/1986) για οικογενειακά επιδόματα.
 14. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιάριου σύνταξης του ΤΣΑΥ.
 15. Αριθμός μητρώου ΙΚΑ.
 16. Αριθμός φορολογικού μητρώου.
 17. Αριθμός λογαριασμού Αγροτικής Τράπεζας (μετά το διορισμό).

JB Cookies


Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ