Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε1-ΙΣΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Δ/ντής 2822
Γραμματεία2822
Απαντήσεις Βακτηριολογικού2602
Εφημερεύων2597
Μύκητες - Παράσιτα2598
Ορολογικό2600
Παραλαβή Δειγμάτων2596
Ιατροί5047.2228
Αιμοκαλλιέργειες2601
Αντιβιογράμματα2599

 

Cookies