ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ->ΕΡΓ. ΚΛΙΝ. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ  
Δ/ΝΤΗΣ:ΘΕΡΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ  (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340


ΕΡΓ.ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε-ΥΠΟΓΕΙΟ
Δ/ντής4533, ΦΑΧ 2810392862
Εργαστηριο2800

Cookies