ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

Γυναικολογικό - Μαιευτικό /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2279, 2280

Cookies