ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΙΔΟΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ  

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

Παιδιατρικό /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2273, 2274

Cookies