ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ  

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

Ηλεκτρομυογράφημα /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2288
Νευρολογικό /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2264,2266,5025

Cookies