Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΕΡΓ.ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε-ΥΠΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Δ/ντής4533, ΦΑΧ 2810392862
Εργαστηριο2800

 

Cookies