Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-Δ ΚΤΗΡΙΟ-ΥΠΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Δ/ντης4608
Γραμματεία2241, 2207, ΦΑΞ 2810392241
Επισκέπτες Υγείας2212
Εργ. Προγρ. Υγείας2212
Κλιν. Προλ/κής Ιατρικής2243

 

Cookies