ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΜΟΝΑΔΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ(ΕΡΓ. ΚΛΙΝ. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ)  
Δ/ΝΤΗΣ:ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΗΛΙΑΣ  (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340


ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε1-ΙΣΟΓΕΙΟ
Δ/ντης2591, 2990,4580,4584
Γραμματεία2593
Κλινικής Ανοσολογίας2579, 2229
Ορμονολογικό2595

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε1-ΙΣΟΓΕΙΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ2229

Cookies