ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ-ERCP  

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ/ΣΤΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ-ERCP

Τηλέφωνα ΕΡΓ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Cookies