ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΜΟΝΑΔΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ  

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

Ρευματολογικό /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2268, 2698
Ρευματολογικό (ισόγειο) /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΥΠΟΓΕΙΟ5417

Cookies