Διαβούλευση Προμηθειών

Το Γραφείο Προμηθειών έχει συντάξει τις παρακάτω προδιαγραφές για προμήθειες προκειμένου να προκηρυχτούν οι αντίστοιχοι διαγωνισμοί.
Για το λόγο αυτό θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις επισυναπτόμενες προδιαγραφές για το διάστημα που αναγράφεται σε κάθε διαβούλευση.
Παρακαλούμε για το σκοπό αυτό κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλλει, στην φόρμα που θα δεί αν πατήσει πάνω στη διαβούλευση που τον ενδιαφέρει, οποιαδήποτε παρατήρηση – επισήμανση- συμπλήρωση.

2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕΤ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ 2ης ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΕΩΣ ΤΗΝ 8η ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου www.pagni.gr., (http://www.pagni.gr/index.php/promanak). Σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες Τεχνικές Προδιαγραφές για επιπλέον 5 ημέρες. Λοιπές πληροφορίες – διευκρινήσεις δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών, στα τηλέφωνα 2810-392213, 2810-392692 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 13:00π.μ. έως 14:30μ.μ.
Ισχύς: από 2020/06/30 έως 2020/07/8
Επισυναπτόμενα αρχεία

(έχουν σταλεί 0 μηνύματα)
Cookies