ΤΥ Διαβούλευση Προδιαγραφών

Η Τ.Υ. έχει συντάξει τις παρακάτω μελέτες – προδιαγραφές για έργα – προμήθειες προκειμένου να προκηρυχτούν οι αντίστοιχοι διαγωνισμοί.
Για το λόγο αυτό θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις επισυναπτόμενες προδιαγραφές για το διάστημα που αναγράφεται σε κάθε διαβούλευση.
Παρακαλούμε για το σκοπό αυτό κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλλει, στην φόρμα που θα δεί αν πατήσει πάνω στη διαβούλευση που τον ενδιαφέρει, οποιαδήποτε παρατήρηση – επισήμανση- συμπλήρωση.Cookies